B2B Delivery to: Poland Change Wysyłka do Polski
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Baseny z kulkami - MeowBaby

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach konsumenckich.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Baseny z kulkami - Meow Baby prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.meowbaby.eu.
Sprzedawca - Zorin Int Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000681256, NIP 9571095240, nr REGON 36744550000000, kapitał zakładowy 5000,00 zł opłacony w całości.

Towar, Produkt – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg.
 2. Adres e-mail: meow@meowbaby.eu.
 3. Telefon: 48 883 333 022.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

- Urządzenie z dostępem do Internetu

- Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

- Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne Konto e-mail.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii Zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu Zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. Rejestracja w Sklepie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Kupujący podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Sklepu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień. Na adres e-mail Kupującego umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym a Sklepem.
 4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Kupującego.
 5. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: meow@meowbaby.eu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 6. Możliwe jest także zalogowanie przez aplikację Facebook lub Google przez wybranie odpowiedniej ikony w formularzu logowania i potwierdzenie zgody na przekazanie danych przez te aplikacje do Sklepu.
 7. Sklep dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania w Sklepie. W tym celu Kupując każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy). Kupujący ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 8. Korzystanie z newslettera następuje po oznaczeniu odpowiedniego okienka w procesie zamawiania, co oznacza wyrażenie zgody na wysyłkę informacji handlowych oraz zapoznanie się z polityką prywatności. Z chwilą dokonania Zamówienia Kupujący zostaje zapisany na newsletter. Newsletter jest bezpłatny, a subskrypcja następuje na czas nieoznaczony.
 9. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z newslettera

poprzez kliknięcie w znajdujący się w dolnej części wiadomości link „Anuluj subskrypcję”.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Towaru. w razie zamówienia Towaru na dane państwa spoza UE, Sprzedawca informuje, że Kupujący może zostać obciążony dodatkowo opłatami celnymi.
 3. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 5. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o oświadczenie Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów. Przyjmuje się, że Klienci będący przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru CEIDG, którzy przy składaniu Zamówienia nie wskazali niezawodowego charakteru Zamówienia, dokonują zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, w związku z jej zawodowym charakterem, chyba, że coś innego będzie wynikało z okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 7. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania jego danych osobowych. Fakultatywnie może wyrazić zgodę na udział w recenzowaniu Sprzedawcy i Produktu oraz subskrybować newsletter.
 8. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru, tj. drogą e-mail.

 

KARTY PODARUNKOWE

 1. Sprzedawca oferuje do sprzedaży karty podarunkowej, na podstawie których Sprzedawca przyjmuje płatności za Towary ze Sklepu. Karta nie podlega wymianie na gotówkę.
 2. Posiadacz karty podarunkowej jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego. Okres ważności karty podarunkowej wynosi 6 miesięcy od dnia jej zamówienia. Niewykorzystanie karty podarunkowej, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności karty i nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami w tym zakresie.
 3. Zamówienie na kartę podarunkową składa się przez Sklep wybierając zakładkę „Karta podarunkowa” na Stronie, zaznaczając wartość karty podarunkowej (po zaznaczeniu wyświetli się cena karty, do której należy doliczyć koszty dostawy karty) i wypełniając formularz Zamówienia jak określono w § 4 ust. 4 i n Regulaminu.
 4. Karty mogą być wykorzystane na zakupy o wartości wyższej niż wartość karty. Nadwyżkę można opłacić w formie przelewu po uprzednim kontakcie ze Sklepem drogą e-mail.
 5. Karty opatrzone są indywidualnymi, jednorazowymi kodami służącymi do realizacji zamówienia na ich podstawie.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za zagubienie karty podarunkowej przez Kupującego. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane. Z uwagi na oznaczenie Karty kodami, o których mowa w pkt. 12 niniejszego paragrafu istnieje możliwość dokonania zakupu przy użyciu kodu bez jednoczesnego posiadania karty w sensie fizycznym. W przypadku, gdy Posiadacz zagubionej Karty nie zna kodu, o którym mowa powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia danych identyfikacyjnych osoby uprawnionej do skorzystania z Karty i odzyskania kodu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży Towarów na podstawie kart podarunkowych pozbawionych indywidualnego kodu, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności lub uprawnienia do skorzystania z Karty.

 1. Kwota należna Kupującemu z tytułu zwrotu Towarów lub uznania reklamacji za wady Towarów, za które zapłacono kartą podarunkową zasila Konto Kupującego (Kupujący nieposiadający Konta ma obowiązek w tym przypadku je zarejestrować) i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania w takim okresie, na jaki została wydana karta podarunkowa, tj. 6 miesięcy.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone Zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. Za pomocą karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro),
 4. Za pośrednictwem platformy płatniczej (Dotpay, PayPal),

Sprzedawca informuje, że usługa płatnicza „Dotpay” jest prowadzona przez DotPay Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków, a „PayPal” przez PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą Ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa.

 1. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia Towaru do Kupującego lub kartą płatniczą gdy dany kurier oferuje taką płatność przy odbiorze. Opcja pobraniowa jest dodatkowo płatna i dostępna wyłącznie dla dostaw realizowanych na terenie Polski, a jej koszt podawany jest Kupującemu przed złożeniem Zamówienia.
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Sklepie dla każdego produktu w jego opisie, z tymże nie będzie dłuższy niż 30 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia. Na termin realizacji składa się termin kompletacji Zamówienia oraz termin wysyłki kurierskiej (1-2 dni robocze).
 2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność za Zamówienie z góry, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu.
 3. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
 4. W przypadku niedostępności produktów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Kupujący ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
 5. częściową realizacją - wybór przez Kupującego tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
 6. anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Kupującemu wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

 1. Lista krajów, do których sklep realizuje dostawy znajduje się na rozwijanej liście pod poniższym linkiem:

  https://meowbaby.eu/region

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta wszedł w posiadanie Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Aby Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

- W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym również koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 Dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Konsument. Warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia procedury zwrotu jest przesłanie przez Konsumenta wiadomości do Biura Obsługi Sklepu MeowBaby drogą mailową na adres: meow@meowbaby.eu obejmującej:
  • informację o odstąpieniu od umowy

  • wypełniony Formularz Zwrotu (link)

  • numer etykiety zwrotnej oraz link do strony śledzenia paczki

 2. W odpowiedzi Konsument otrzyma wiadomość, w której znajdzie się specjalny kod, który należy wydrukować i przykleić na opakowanie ze zwracanym produktem.

 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ZORIN INT Sp. z o.o., ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg, Tel. +48 883 333 022 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 § 8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Rękojmia jest wyłączona względem podmiotów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumenta.
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

- Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

- Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

- Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

- Żądać usunięcia wady

 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu Sklepu Internetowego MeowBaby.. Wiadomość o zgłoszeniu reklamacji musi obejmować:

  •    dokładny opis wady produktu

  •    zdjęcia defektów będących przedmiotem zgłoszenia

  •    wypełniony formularz zwrotu  / (link do pobrania) w załączniku do e-maila, jeśli reklamacja wymaga odesłania produktu

  •    numer zamówienia i numer rachunku bankowego do zwrotu środków przez Sklep , jeśli reklamacja nie wymaga odesłania produktu

 2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru za pośrednictwem na adres ul. Witkowice 1, 78-100 Kołobrzeg, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem w celu uzyskania wydawanej przez niego etykiety nadawczej oraz specjalnego kodu, które należy przykleić na paczkę ze zwracanym produktem.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.
 4. Kupujący proszony jest o to, aby przed odebraniem przesyłki sprawdził jej stan, w razie stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych (gdy na paczce widoczne jest choćby drobne uszkodzenie lub jest ona zabrudzona lub zamoczona) sporządził protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformował o tym Sprzedawcę.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 7. Sprzedawca wyłącza uprawnienia z rękojmi w stosunku do Towarów zakupionych przez Kupujących niebędących Konsumentami.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Kupującym co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Kupujący może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).

 

§ 9 DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Sklepie znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Sklepu.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku odpowiednim dla wybranej wersji językowej sklepu.
 3. Na każdy sprzedany przez Sklep produkt wystawiana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą Towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Kupującym i Sklepem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu, a postanowieniami zawartych przez Sklep i Kupującego indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep z dniem ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

do góry


Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony