Konkurs

 

Regulamin Konkursu Rozdanie dla Przedszkolaka

(zwany dalej „Regulaminem”)

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą Rozdanie dla Przedszkolaka (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu (w tym rozstrzygnięcie Konkursu oraz wypłaty ustanowionych nagród) oraz czynności związane z administrowaniem danymi osobowymi Uczestników Konkursu, wykonuje ZORIN INT Sp. z o.o. z siedzibą ul. Antoniego Madalińskiego 4, 70-110 Szczecin, KRS: 0000681256, NIP: 9571095240 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs w pełni finansuje Organizator ze środków własnych. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.
 4. Konkurs odbywa się na portalu facebook.com (zwany dalej ”Portalem”) pod adresem Organizatora https://www.facebook.com/MeowBaby.eu/.
 5. Do uczestnictwa w Konkursie konieczne jest zarejestrowanie się na Portalu, zgodnie z odnośnymi zasadami Portalu.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją przez Uczestnika.
 • 2

Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca konto na Facebook.
 2. Uczestnik nie może wykorzystać do udziału w Konkursie więcej niż jednego konta na Portalu, może natomiast dokonać więcej niż jednego Zgłoszenia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie postu Konkursu na Portalu.
 4. Udział w Konkursie polega na nadesłaniu Zgłoszenia Konkursowego (zwane dalej „Zgłoszeniem”) na Portalu w komentarzu do postu konkursowego, polegającego na umieszczeniu zdjęcia pracy dziecka – dowolną techniką, przedstawiającego basen z kulkami.
 5. Konkurs trwa od 18.09.2020 r. godz. 10:00 do 21.09.2020 r. godz. 9:00. Zgłoszenia nadesłane po upływie tego terminu nie zostaną uwzględnione.
 6. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności i nieodpłatności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w toku swojej działalności wszelkich treści nadesłanych w Zgłoszeniach przez Uczestników. Zgadzając się na uczestnictwo w Konkursie oraz nadsyłając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, iż zrzeka się praw do co treści zawartych w Zgłoszeniu, w tym także prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia, jak i wyraża zgodę z momentem przesłania Zgłoszenia na publikację w Portalach z zaznaczeniem autorstwa Uczestnika lub bez takiego zaznaczenia treści zawartych w Zgłoszeniu.
 8. Organizator jest uprawniony do usuwania zgłoszeń sprzecznych z obowiązującym prawem, a także normami obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem Konkursu i Portalu.
 9. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa związane z nadesłanym przez niego Zgłoszeniem. W przypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie co do praw związanych ze Zgłoszeniem, Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność.
 • 3

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator przyzna Nagrodę jednemu Uczestnikowi, który zdobędzie w czasie trwania Konkursu najwięcej polubień pod swoim Zgłoszeniem (komentarzem ze zdjęciem).
 2. Komisja ogłosi wyniki Konkursu w dniu 21.09.2020 r. godz. 10:00 na profilu Organizatora na Portalu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska/nazwy konta) przy ogłoszeniu wyników Konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone przez publikację zwycięskiego Zgłoszenia na Portalu.
 4. Organizator zgłosi się do Zwycięzcy za pośrednictwem profilu na Portalu (z wykorzystaniem wiadomości prywatnej). Zwycięzca jest zobowiązany do podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania mu nagrody (adresu e-mail) i jej rozliczenia podatkowo.
 5. Organizator zobowiązany jest do wysłania/przekazania Nagrody w terminie 30 dni od dnia przekazania danych przez Zwycięzcę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje, będące wynikiem błędnego wprowadzenia danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności także, gdy doręczenie Nagrody będzie całkowicie niemożliwe z uwagi na błędne dane podane przez Uczestnika.
 • 4

 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego Zwycięzcy jest dowolny basenik z kulkami do 250 szt. kulek, dostępny na stronie Organizatora: https://meowbaby.eu/.
 2. Po powiadomieniu o wygranej, Zwycięzca ma 90 dni od dnia powiadomienia na dokonanie zamówienia nagrody przez e-mail marketing@zorinint.com z zaznaczeniem, że wykorzystuje nagrodę uzyskaną w Konkursie.
 3. Uczestnik nie jest uprawniony do przenoszenia praw związanych z wygraniem Nagrody na inne osoby.
 4. Nagroda rzeczowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
 5. Organizator przekazuje Nagrody Uczestnikom zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami. Nagrody podlegają Podatek w wysokości 10% wartości Nagrody odprowadza do właściwego urzędu skarbowego Organizator, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r.
 • 5

Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu, zawartych na profilu Organizatora na Portalach. Zgoda dotyczy także przetwarzania wizerunku Uczestnika lub innej osoby trzeciej jeżeli są one uwidocznione na zdjęciach (przy czym przyjmuje się, że Uczestnik posiada zgodę osób trzecich na  wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest podmiot określony w § 1 pkt. 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych i z Rozporządzeniem RODO, w celu organizacji i rozliczenia Konkursu oraz przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie. Uczestnik może także wnieść skargę dot. przetwarzania jego danych osobowych w zw. z Konkursem do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu wymagają przesłania listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub e-mailem na adres: marketing@zorinint.com.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika oraz uzasadnienie twierdzeń zawartych w reklamacji.
 3. Reklamacje można składać w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, zgodnie z 3 pkt 4.
 4. Za reklamację wysłaną z zachowaniem terminu uznaje się reklamację nadaną w placówce pocztowej najpóźniej w 14 dniu od dnia rozstrzygnięcia Konkursu lub wysłanie e-mail. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie jest skuteczna.
 5. Organizator rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Po zapoznaniu się ze zmianami Regulaminie każdy Uczestnik jest uprawniony do odstąpienia od udziału w Konkursie, poprzez usunięcie swojego Zgłoszenia lub poinformowanie Organizatora o tym fakcie. Jeżeli Uczestnik zdecydował się odstąpienie od udziału w Konkursie, Organizator nie jest uprawniony do korzystania z treści Zgłoszenia.
 2. Konkurs nie jest organizowany, zarządzany, wspierany ani w jakikolwiek sposób sponsorowany przez Portale.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu Organizatora w Portali oraz w siedzibie Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl